Nástavba plánování

Co Vám rozšiřující nástavba KYBOS plánování přinese?

Ukázka prostředí modulu plánování:
Nástavba KYBOS plánování Vám umožní pečlivé (propracované) plánování, postavené na základě skutečných čísel a vztahů ekonomických vstupů (konstant).

Kdybychom chtěli pojem plánování nějak definovat, mohli bychom říci, že plánování je uvědomělá činnost zahrnující nejen výběr budoucích cílů a poslání, ale i volbu činností, které slouží k dosažení cílů. Plánování je tudíž zaměřeno do budoucnosti a vytváří spojení mezi současnou situací a budoucnem.

Z uvedeného vyplývá, že plánovací proces je třeba chápat jako cílově orientovaný rozhodovací proces, který vychází z určení cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout.

Se zvládnutím plánovacího procesu Vám pomůžeme.

Konkrétní přínosy nástavby KYBOS plánování pro firmy a manažery:

  • Čím déle nástavbu pro plánování používáte, tím pracuje přesněji.
  • Plánování na základě skutečných čísel a vztahů mezi nimi výrazně zvyšuje pravděpodobnost dosažení firemních ekonomických cílů (obratu i zisku).
  • V MIS KYBOS můžete denně automaticky zobrazit a přehledně porovnávat skutečný aktuální vývoj Vaší společnosti.
  • MIS Kybos sám graficky zvýrazní ukazatele, kde by mohl být problém.
  • Vstupní data pro plánování si nástavba sama automaticky načerpá z ERP nebo jiných libovolných zdrojů.